VAI­KO RAI­DOS PE­RIO­DAI

 

VAI­KO RAI­DOS PE­RIO­DAI

Pe­diat­ri­ja tai me­di­ci­nos mok­s­lo sri­tis, ku­rios ob­jek­tas – au­gan­čio žmo­gaus or­ga­niz­mas (nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų).

In­ten­sy­vus au­gi­mas ir vys­ty­ma­sis – tai vai­ko or­ga­niz­mą tik­s­liau­siai cha­rak­te­ri­zuo­jan­tys pro­ce­sai, tuo pa­čiu įvar­di­jan­tys sa­vy­bes, ku­rio­mis jis ski­ria­si iš­sis­ki­ria iš suau­gu­sių­jų.

Au­gi­mo me­tu vai­kas nuo­lat kei­čia­si. Kiek­vie­nam jo am­žiaus pe­rio­dui bū­din­gi tam tik­ri ypa­tu­mai. To­dėl neį­ma­no­ma nau­ja­gi­mio ly­gin­ti su kū­di­kiu, ku­riam jau su­ka­ko 1 mė­nuo ir pan. Kuo vai­kas jau­nes­nis, tuo grei­čiau jis au­ga, grei­čiau di­dė­ja jo kū­no mat­me­nys. Tik su­si­pa­ži­nus su vi­sais vai­ko or­ga­niz­mo vys­ty­mo­si eta­pais, ga­li­ma sp­ręs­ti ka­da šis (rai­dos) pro­ce­sas vyk­s­ta sk­lan­d­žiai ir ka­da ne, lai­ku pas­te­bė­ti įvai­rius pa­to­lo­gi­nius po­ky­čius, pa­si­tai­kan­čius ati­tin­ka­mo am­žiaus vai­kams.

Ski­ria­mi šie vai­ko am­žiaus pe­rio­dai:

In­t­rau­te­ri­nis ar­ba pre­na­ta­li­nis lai­ko­tar­pis (iki gi­mi­mo)

1) Em­b­rio­ni­nio vys­ty­mo­si (ge­ma­lo) fa­zė.

1) Pla­cen­ti­nio vys­ty­mo­si (vai­siaus ar­ba fe­ta­li­nė) fa­zė.

Em­b­rio­ge­ne­zė pra­si­de­da 3-ą sa­vai­tę po ap­vai­si­ni­mo (pir­mą­sias 2 sa­vai­tes – blas­to­ge­ne­zė) ir bai­gia­si tre­čią nėš­tu­mo mė­ne­sį (in­t­rau­te­ris pe­rio­das).

Šia­me eta­pe pra­si­de­da pa­čių svar­biau­sių or­ga­nų užuo­maz­gos. Šiuo lai­ko­tar­piu bet koks pa­žei­di­mas ga­li su­kel­ti ge­ma­lo (em­b­rio­no) žū­tį (per­si­lei­di­mą) ar­ba įvai­rius ap­si­gi­mi­mus (įgim­tas or­ga­nų ar­ba at­s­ki­rų kū­no da­lių for­ma­vi­mo­si ydas). Em­b­rio­nas yra la­bai jaut­rus vi­ru­sams: rau­do­niu­kės, gri­po, he­pa­ti­to, po­lio­mie­li­to, ci­to­me­ga­li­jos.

Vais­ti­nės me­di­ka­men­ti­nės em­b­rio­pa­ti­jos: sul­fa­ni­la­mi­dai, an­ti­bio­ti­kai (ypa­tin­gai tet­ra­cik­li­no gru­pės), hor­mo­nai (kor­ti­kos­te­roi­dai, in­su­li­nas), ci­tos­ta­ti­kai, vi­ta­mi­nai, chi­ni­nas.

Dia­be­ti­nės en­ce­fa­lo­pa­ti­jos: 12 % – žar­ny­no at­ro­fi­ja, šir­dies ydos, ga­lū­nių vys­ty­mo­si pa­to­lo­gi­jos, kau­ko­lės bei gal­vos sme­ge­nų for­ma­vi­mo­si sut­ri­ki­mai, anen­ce­fa­li­ja.

Fe­to­pa­ti­jos: Su­si­for­ma­vu­sio vai­siaus st­ruk­tū­rų ar at­s­ki­rų jo au­di­nių pa­žei­di­mas. Daž­nai pa­si­reiš­kia, esant re­zus kon­f­lik­tui, dia­be­tui, vai­siaus in­fek­ci­jų me­tu (vė­ja­rau­piai, her­pe­sas, vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas, įgim­tas si­fi­lis, tok­sop­laz­mo­zė). To­kių in­fek­ci­jų at­ve­jais bū­na ati­tin­ka­mi vai­siaus su­sir­gi­mai: en­ce­fa­lo­mie­li­tai, mio­zi­tai, nek­ro­zės, įgim­ti he­pa­ti­tai, pe­rei­nan­tys į ce­ro­zę, nau­ja­gi­mių pneu­mo­ni­jos. Fib­rob­las­to­zė, mu­ko­vis­ci­do­zė, kal­ci­no­zė, įgim­tas ad­re­no­ge­ni­ta­li­nis sin­d­ro­mas, vai­kų ce­reb­ra­li­nis pa­ra­ly­žius (VCP), pi­lo­ri­nės mus­ku­la­tū­ros hi­per­t­ro­fi­ja, – vi­so to re­zul­ta­tas – neiš­ne­šio­tu­mas, per­si­lei­di­mai, nau­ja­gi­mių svei­ka­tos sut­ri­ki­mai ar jų mir­tin­gu­mas.

Nau­ja­gi­mys­tės pe­rio­das

Šis eta­pas tę­sia­si nuo kū­di­kio gi­mi­mo mo­men­to iki 1 mė­ne­sio.

Nuo pir­mo­jo nau­ja­gi­mio įk­vė­pi­mo pra­si­de­da:

1) kvė­pa­vi­mas plau­čiais (jie iš­si­ly­gi­na, iš­nyk­s­ta rauk­š­lė­tu­mas);

2) pa­kin­ta krau­jo­ta­kos sis­te­ma (ma­ža­sis krau­jo apy­ta­kos ra­tas);

3) kei­čia­si in­ks­tų bei vir­š­ki­na­mo­jo trak­to veik­la;

4) at­si­ran­da sa­vai­mi­nė ter­mo­re­gu­lia­ci­ja.

Nau­ja­gi­mys­tės pe­rio­das – tai lai­ko­tar­pis, ku­rio me­tu kū­di­kis pri­si­tai­ko prie nau­jų gy­ve­ni­mo są­ly­gų. Šiuo lai­ko­tar­piu ga­li­mos ir tam tik­ros pe­rei­na­mo­sios pa­to­lo­gi­nės reak­ci­jos: fi­zio­lo­gi­nė gel­ta, fi­zio­lo­gi­nis svo­rio ma­žė­ji­mas, tran­zi­to­ri­nė hi­per­ter­mi­ja, fi­zio­lo­gi­nė eri­te­ma ir pan.

Nau­ja­gi­mys­tės pe­rio­de ga­li iš­ryš­kė­ti ir em­b­rio­ni­nio vys­ty­mo­si sut­ri­ki­mai (ap­si­gi­mi­mai, šir­dies ydos), o taip pat – gim­dy­mo trau­mų pa­sek­mės: vi­di­nės kau­ko­lės trau­ma, rak­ti­kau­lio lū­žis, gim­di­nis vir­šu­ti­nių ga­lū­nių pa­ra­ly­žius, nu­ga­ros sme­ge­nų pa­žei­di­mas.

Nau­ja­gi­mys­tės lai­ko­tar­piu pa­si­tai­kan­tys su­sir­gi­mai:

Bam­bu­tės žaiz­de­lės in­fek­ci­ja (om­fa­li­tas);

Odos su­sir­gi­mai: pio­der­mi­ja, nau­ja­gi­mių pūs­li­nė, nau­ja­gi­mių fleg­mo­na, pū­li­nis mas­ti­tas, sep­sis; gel­ta; pneu­mo­ni­ja (plau­čių ate­lek­ta­zė – sub­liuš­ki­mas, as­pi­ra­ci­nė pneu­mo­ni­ja).

Įgim­tos at­ra­mos-ju­dė­ji­mo sis­te­mos de­for­ma­ci­jos:

1) įgim­tas šlau­ni­kau­lio iš­ni­ri­mas;

2) įgim­ta šlei­va­pė­dys­tė;

3) krei­va­kak­lys­tė.

Ch­ro­mo­so­mi­nės li­gos:

1) Dau­no li­ga;

2) Še­re­šev­s­kio-Ter­ne­rio sin­d­ro­mas.

Ge­nų li­gos:

1) fe­nil­ke­to­nu­ri­ja.

Naujagimio charakteristikos

Duomenys Gimimo momentu 1-eriu metu
Svoris Nuo 2500 iki 5000  (vidutiniškai 3400 g) Dideja trigubai
Ugis Apie 50 cm + 25 cm
Galvos apimtis 32 – 33 cm + 10 cm
Krutines apimtis  30 – 31 cm + 15 cm

Vai­ko kū­no pro­por­ci­jos la­bai ski­ria­si nuo suau­gu­sių­jų. Gal­va su­da­ro 1/4 vi­so kū­no (suau­gu­sio žmo­gaus – 1/8 da­lį). Sme­ge­ni­nė gal­vos da­lis di­des­nė už veidi­nę. Pleiš­ti­nis mo­me­nė­lis (tarp kak­tos ir pa­kau­ši­nės da­lies) – at­vi­ras, ne­suau­gęs. Ko­jos trum­pos, kū­nas, pa­ly­gin­ti, il­gas. Krū­ti­nės ląs­ta trum­pa, sta­ti­nai­tės for­mos, ne­jud­ri. Kū­no vi­du­rys es­ti virš bam­bu­tės (suau­gu­sių­jų – ties di­džiuo­ju šlau­ni­kau­lio gūb­riu).

Oda – švel­ni, len­g­vai pa­žei­džia­ma, šiek tiek pab­rin­ku­si, su tan­kiu krau­ja­gys­lių tin­k­lu.

Rau­me­ni­nis au­di­nys – sil­p­nai iš­si­vys­tęs. Rau­me­nų ma­sė su­da­ro 23 % ben­d­ro kū­no svo­rio (suau­gu­sių­jų vi­du­ti­niš­kai apie 43 %. Bū­din­gas len­kia­mų­jų ga­lū­nių rau­me­nų hi­per­to­nu­sas; dėl šios prie­žas­ties nau­ja­gi­miai es­ti jiems bū­din­go­je po­zo­je: ran­kos pris­paus­tos prie kū­no ir su­len­k­tos per al­kū­nes, plaš­ta­kos sug­niauž­tos į kum­š­čius, tad nyk­š­tys es­ti auk­š­čiau vi­sų ki­tų ran­kos pir­š­tų, ko­jos kiek pras­kės­tos, su­len­k­tos tiek per ke­lius, tiek klu­bo są­na­rių vie­to­se.

Ner­vų sis­te­ma. Di­džių­jų pus­ru­tu­lių žie­vė ne­fun­k­cio­nuo­ja (ra­my­bės pe­rio­das). Nau­ja­gi­mio ju­de­siai ne­va­lin­gi, chao­tiš­ki, trūk­čio­jan­tys. La­bai ryš­kūs ne­sa­ly­gi­niai ref­lek­sai: čiul­pi­mo, ri­ji­mo, ieš­ko­ji­mo, ryk­lės ir kt. Nau­ja­gi­mis bū­na bud­rus tik la­bai trum­pą lai­ką, daž­niau­siai jis mie­ga (20 – 22 val. per pa­rą).

Vi­si vai­ko or­ga­nai bei jų sis­te­mos tu­ri tam tik­rų ypa­tu­mų, bet pa­nag­ri­nė­si­me tik tas, apie ku­rias tu­rė­tų ži­no­ti ma­sa­žuo­to­jas – tai oda, rau­me­nys, ner­vų sis­te­ma.

Žin­dy­mo lai­ko­tar­pis

Nuo 1 mė­ne­sio iki 1 me­tų.

Api­bū­di­na­mas in­ten­sy­viu au­gi­mu bei vi di­dė­jan­čiu kū­no svo­riu. Svo­rio ga­li priaug­ti net tri­gu­bai. Ūgis pa­di­dė­ja iki 25 cm. Dau­giau nie­kuo­met kū­di­kis neau­ga taip grei­tai. Bet svar­biau­sia, pir­mai­siais gy­ve­ni­mo me­tais pra­de­da for­muo­tis jo mo­to­ri­kos, o taip pat – ner­vų bei psi­chi­kos sis­te­ma. Nuo ref­lek­si­nių, nep­rik­lau­so­mų nuo odos nau­ja­gi­mio ju­de­sių iki svar­biau­sio mo­to­ri­kos iš­si­vys­ty­mo re­zul­ta­to – sa­va­ran­kiš­ko vaik­š­čio­ji­mo. Šio pe­rio­do svar­bos ne­ver­tin­ti neį­ma­no­ma. Žmo­nė­mis ne­gim­s­ta­ma, jais tam­pa­ma. Kū­di­kio gi­mi­mo mo­men­tu jo ner­vų sis­te­ma, ly­gi­nant su ki­to­mis or­ga­nų sis­te­mo­mis, ma­žiau­siai sub­ren­du­si ir ne­pa­kan­ka­mai su­si­for­ma­vu­si. Čia ir vi­sa žmo­gaus, kaip in­di­vi­do, iš­s­kir­ti­nė reik­š­mė bei pras­min­gu­mas. Ner­vų sis­te­ma for­muo­ja­si pa­len­g­va ir tam yra bū­ti­na ki­to (suau­gu­sio) žmo­gaus įta­ka. Gy­vū­nai gim­s­ta daug la­biau sub­ren­dę ir ge­ro­kai dau­giau pri­si­tai­kę prie sa­vo gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos są­ly­gų. Kuo že­mes­nei iš­si­vys­ty­mo pa­ko­pai prik­lau­so gy­vū­nas, tuo ge­riau pri­si­tai­kę gim­s­ta jo pa­li­kuo­nys.

Ta­čiau, vis dėl­to, įta­ko­ti ga­li­ma tik tų sis­te­mų vys­ty­mą­si, ku­rios dar te­bė­ra sa­vo for­ma­vi­mo­si sta­di­jo­je, kai sme­ge­nys jau bū­na pil­nai su­si­for­ma­vu­sios, pa­keis­ti tai, kas pra­leis­ta, ne­beį­ma­no­ma. Pa­vyz­dys: vai­kai – pa­mes­ti­nu­kai, maug­liai.

Sto­ko­jant tak­ti­li­nių, vi­zua­li­nių ar akus­ti­nių dir­gik­lių, su­lė­tė­ja ner­vi­nės-psi­cho­lo­gi­nės kū­di­kio reak­ci­jos (vi­siš­kai izo­lia­vus nuo gar­si­nių ar vi­zua­li­nių dir­gik­lių, jis užaug­tų kur­čias ir ak­las). Nau­ja­gi­mių gal­vos sme­ge­nų ma­sė pa­ly­gi­nus yra di­de­lė – 1/8 kū­no svo­rio, o suau­gu­sio žmo­gaus – 1/40 jo kū­no svo­rio. Pir­mai­siais 6 jo gy­ve­ni­mo mė­ne­siais vai­ko sme­ge­nų ma­sė pa­di­dė­ja 85 % (svar­bu, kad per an­ks­ti neuž­si­da­ry­tų mo­me­nė­lis). Nuo 7 me­tų sme­ge­nys vi­siš­kai nus­to­ja aug­ti.

Nau­ja­gi­mių sme­ge­nų va­ge­lės ir vin­giai ne­la­bai ryš­kūs. Pil­ka­sis gal­vos sme­ge­nų dan­ga­las dar ne vi­sai at­sis­ky­ręs nuo bal­to­jo. Nors nau­ja­gi­mis tu­ri tiek pat ner­vi­nių ląs­te­lių di­džiuo­siuo­se pus­ru­tu­liuo­se kiek ir suau­gęs žmo­gus, ta­čiau jos dar ne­sub­ren­du­sios ir for­muo­ja­si ne­vie­no­dai.

Šio pe­rio­do li­gos ir su­sir­gi­mai:

I. Vir­š­ki­na­mo­jo trak­to li­gos:

1) dis­pep­si­ja (pap­ras­to­ji, tok­si­nė);

2) ch­ro­niš­kas mi­ty­bos sut­ri­ki­mas (hi­pot­ro­fi­ja).

II. kvė­pa­vi­mo or­ga­nų su­sir­gi­mai:

1) pneu­mo­ni­ja, ŪR­VI (ūmi res­pi­ra­ci­nė vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja);

2) ūmus la­rin­gi­tas (kru­pas).

III. Dia­te­zės:

1)   ek­su­da­ci­nis-ka­ta­ri­nis;

2)   2) lim­fi­nis hi­pop­las­ti­nis;

3)   3) neu­ro-ar­t­ri­ti­nis.

IV. Ra­chi­tas (spaz­mo­fi­li­ja).

V. In­fek­ci­niai su­sir­gi­mai:

1)   kok­liu­šas;

2)   2) vė­ja­rau­piai;

3) dif­te­ri­ja.

VI. Ner­vų sis­te­mos li­gos:

1) en­ce­fa­lo­pa­ti­ja;

2) VCP;

3) gim­di­niai pa­ra­ly­žiai.

VII. At­ra­mos-ju­dė­ji­mo (mo­to­ri­nės) sis­te­mos (AMS) sut­ri­ki­mai:

1) krei­va­kak­lys­tė;

2) šlei­va­pė­dys­tė;

3) klu­bo są­na­rio dis­p­la­zi­ja.

An­ks­ty­va­sis iki­mo­kyk­li­nis am­žius

Nuo 1 iki 4 me­tų.

Api­bū­di­na­mas to­li­mes­niu vai­ko au­gi­mu ir vys­ty­mu­si (ta­čiau au­gi­mo ener­gi­ja kiek su­ma­žė­ju­si). Vy­rau­ja cen­t­ri­nė ner­vų sis­te­ma. Su­si­pa­žįs­ta­ma su ap­lin­ka. For­muo­ja­si mo­to­ri­niai įgū­džiai (vai­kas mo­ko­si bė­gio­ti, šo­ki­nė­ti). Vys­to­si kal­ba. Iš tie­sų, 2 – 4-ie­ji vai­ko am­žiaus me­tai – tai pir­ma­sis kri­ti­nis jo psi­chi­kos for­ma­vi­mo­si pe­rio­das. Šiuo lai­ko­tar­piu ypač svar­bi pe­da­go­gi­nė ko­rek­ci­ja. Kad ne­sut­rik­tų vai­ko ner­vų-psi­chi­kos vys­ty­ma­sis, bū­ti­na jam nuo­lat aiš­kin­ti, daug skai­ty­ti, pa­sa­ko­ti.

Šia­me am­žiaus pe­rio­de vai­kai bū­na la­bai smal­sūs, daug klau­si­nė­ja, o suau­gu­sio­jo pa­rei­ga – šio su­si­do­mė­ji­mo nes­lo­pin­ti. Tai va­di­na­ma­sis „ko­dėl­čiu­kų“ am­žius. Ir į vi­sus vai­ko klau­si­mus bū­ti­na at­sa­ky­ti, ne­ga­li­ma tie­siog juo at­sik­ra­ty­ti, ka­te­go­riš­kai iš­ta­rus „At­s­tok!“. Vai­kui bū­ti­na kaup­ti pa­tir­tį.

Šio pe­rio­do li­gos:

I. Vir­š­ki­na­mo­jo trak­to su­sir­gi­mai:

II. ŪR­VI, ki­ti in­fek­ci­niai su­sir­gi­mai: ty­mai, vė­ja­rau­piai, skar­la­ti­na, pneu­mo­ni­ja, ob­st­ruk­ci­nis bron­c­hi­tas, kru­pas.

III. Ap­si­nuo­di­ji­mas vais­tais.

IV. Ner­vų sis­te­mos su­sir­gi­mai: VCP.

V. At­ra­mos – ju­dė­ji­mo sis­te­mos li­gos: šlei­va­pa­dys­tė, krei­va­kak­lys­tė, dis­p­la­zi­ja.

VI. Sve­tim­kū­nių pa­te­ki­mas į no­sį, au­sis, plau­čius, sk­ran­dį ar­ba žar­ny­ną.

Iki­mo­kyk­li­nis am­žius

Nuo 4 iki 7 me­tų.

1. Vy­rau­jan­tį vaid­me­nį at­lie­ka or­ga­niz­mo fun­k­ci­jos ir vai­ko ner­vi­nė-psi­chi­nė veik­la.

2. Rau­me­nys tvir­tė­ja, stip­rė­ja kau­li­niai ske­le­to da­ri­niai.

3. Pra­si­de­da pie­ni­nių dan­tų kri­ti­mas.

Ypa­tin­gai iš­sis­ki­ria 6 – 8 me­tų lai­ko­tar­pis – tai an­t­ra­sis kri­ti­nis ir la­bai reik­š­min­gas vai­ko am­žiaus pe­rio­das. Kar­tu tai ir pats dė­kin­giau­sias lai­ko tar­ps­nis vai­ko mo­ky­mui (kal­bų, mu­zi­kos, kai ku­rių rū­šių spor­to). Šia­me eta­pe bū­ti­na vai­ką su­do­min­ti mok­s­lu, kar­tais pri­ver­s­ti tai da­ry­ti, išug­dy­ti dė­me­sį ir at­sa­kin­gą po­žiū­rį į mo­ky­mą­si, pra­tin­ti pa­dė­ti na­mų ruo­šo­je ir t.t. Jei­gu šis mo­men­tas pra­lei­džia­mas, vai­kas ne­bus iš­mo­ky­tas dar­bš­tu­mo, sa­vit­var­kos, re­ži­mo, tai ir jo to­li­mes­nis auk­lė­ji­mas ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­gas. Vai­ko mo­ky­mui ir auk­lė­ji­mui tai pats svar­biau­sias am­žiaus tar­ps­nis.

Šio pe­rio­do su­sir­gi­mai:

I. In­fek­ci­jos: vė­ja­rau­piai, in­fek­ci­nis he­pa­ti­tas, skar­la­ti­na, rau­do­niu­kė (nes dau­gė­ja kon­tak­tų su ap­lin­ka ir vai­kais).

II. Trau­ma­tiz­mas (pa­tir­ties sto­ka, suau­gu­sių­jų kon­t­ro­lės ne­bu­vi­mas).

III. Ner­vų sis­te­mos sut­ri­ki­mai (enu­re­zė).

Jau­nes­ny­sis mo­kyk­li­nis am­žius

Paaug­lys­tės pe­rio­das, nuo 7 iki 12 me­tų.

1. To­liau vys­to­si rau­me­ni­nis au­di­nys, at­ra­mos – ju­dė­ji­mo sis­te­ma (nors šiuo lai­ko­tar­piu au­gi­mas su­lė­tė­ja).

2. Pie­ni­nai dan­tys ga­lu­ti­nai pa­kei­čia­mi nuo­la­ti­niais.

3. To­liau for­muo­ja­si cha­rak­te­ris bei vys­to­si in­te­lek­tas.

Šio am­žiaus su­sir­gi­mai:

I. Trau­ma­tiz­mas (I-oje vie­to­je, 25 – 45 % at­ve­jų su­da­ro kau­ko­lės trau­mos).

II. Šir­dies li­gos (reu­ma­tas, cho­rė­ja).

III. Ner­vų sis­te­mos su­sir­gi­mai (neu­ro­zės, enu­re­zė).

IV. Sko­lio­zės. Os­teo­chon­d­ro­pa­ti­jos.

Vy­res­ny­sis mo­kyk­li­nis am­žius

Ly­ti­nio bren­di­mo pe­rio­das, nuo 12 iki 18 me­tų.

1. Už­si­bai­gia fi­zi­nis bei psi­chi­nis vai­ko vys­ty­ma­sis.

2. Aud­rin­gai for­muo­ja­si en­dok­ri­ni­nė sis­te­ma. Pa­si­kei­čia vai­ko išo­rė. At­si­ran­da an­t­ri­niai ly­ti­niai po­žy­miai (suak­ty­vė­ja ly­ti­nių liau­kų, kan­ko­rė­ži­nės liau­kos, hi­po­fi­zės veik­la).

3. Tai pe­rio­das dar vie­no „pa­sis­tie­bi­mo“ auk­š­tyn, ypač pas­te­bi­mai „iš­tįs­ta“ ko­jos. Taip pat vyk­s­ta ir kau­ko­lės vei­di­nės da­lies au­gi­mas. At­si­ran­da kam­puo­tu­mas. Ne­be­lie­ka ju­de­sių grak­š­tu­mo.

4. Emo­ci­joms bū­din­gas ne­pas­to­vu­mas, daž­nai kei­čia­si ne tik nuo­tai­ka, bet ir sa­vi­jau­ta. Įvai­riai sten­gia­ma­si iš­reik­š­ti sa­vą­jį „aš“.

Su šio am­žiaus vai­kais vi­suo­met bū­na daug prob­le­mų.

Šiam pe­rio­dui bū­din­gi su­sir­gi­mai:

I. En­dok­ri­ni­nės sis­te­mos sut­ri­ki­mai (en­dok­ri­no­pa­ti­jos).

II. Ve­ge­ta­ty­vi­nės krau­ja­gys­lių dis­to­ni­jos. Neu­ro­zės.

III. Sko­lio­zės. Os­teo­chon­d­ro­pa­ti­jos.

MA­SA­ŽAS IR GIM­NAS­TI­KA PE­DIAT­RI­JO­JE

Pir­mai­siais vai­ko gy­ve­ni­mo me­tais jo vys­ty­mui­si di­de­lę reik­š­mę tu­ri ma­sa­žas ir fi­zi­niai pra­ti­mai. Jie rei­ka­lin­gi:

1. Nor­ma­liam kū­di­kio vys­ty­mui­si (ne tik fi­zi­niam, bet ir pro­ti­niam).

2. Pa­de­da ug­dy­ti vai­ko at­s­pa­ru­mą išo­ri­nių fak­to­rių po­vei­kiams.

3. Grū­di­na or­ga­niz­mą.

Kū­di­kio die­nos re­ži­mas pir­mai­siais jo gy­ve­ni­mo me­tais tu­ri tam tik­rų ob­jek­ty­vių sa­vy­bių: vai­kas daug mie­ga, dėl rau­me­nų hi­per­to­nu­so bei ga­lū­nių su­var­žy­mo vys­tyk­lais jo ju­de­siai ri­bo­ti; kvė­puo­ja­mie­ji (o taip pat ir pil­vo) rau­me­nys sil­p­ni. Vi­sa tai neiš­ven­gia­mai rei­ka­lau­ja vai­ko die­nos re­ži­mą pa­pil­dy­ti pro­fi­lak­ti­niu (hi­gie­ni­niu) ma­sa­žu bei gim­nas­ti­kos pra­ti­mais…

Įrašas paskelbtas temoje Vaikai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.