Jungiamojo audinio masažas

 
.

Nuo metodo autoriaus

Eli­za­bet Dic­ke gi­mė 1884 me­tais ko­vo 10 d., mi­rė 1952 me­tais rugp­jū­čio 11 d.

Apie 1929-uo­sius me­tus, su­sir­gu­si an­gio­pa­ti­ja, Eli­za­bet Dic­ke pa­ti su sa­vi­mi iš­ban­dė jun­gia­mo­jo au­di­nio re­flek­si­nių zo­nų ma­sa­žą. E. Dic­ke apie tai ra­šo: „Aš ken­tė­jau dėl sti­prių de­ši­nės ko­jos krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų. Vi­sa ko­ja bu­vo šal­ta kaip le­das, jos oda balk­švai pil­kos spa­lvos, o pirš­tai tar­si su­verž­ti gu­mi­niais žie­dais… Gy­dy­to­jai prog­no­za­vo, kad man nei­šven­gia­mai gręsią am­pu­ta­ci­ja. Įsi­gi­ju­si gy­do­mo­sios gim­nas­ti­kos spe­cia­ly­bę, jau 2 me­tus aš dir­bau šio­je sri­ty­je, to­dėl, be abe­jo­nės, sten­giau­si kaip nors pa­ti sau pa­dė­ti. Kar­tą, iš de­ši­nio šo­no, tarp kryž­kau­lio ir du­bens kau­lo skiau­te­rės aš už­čiuo­piau stang­rų au­di­nį, o prie­ky­je, iš kai­rės pu­sės – ki­tą, dar kie­tes­nį. Šiuos su­kie­tė­ji­mus ban­džiau trin­ti, no­rė­da­ma juos išs­klai­dy­ti štri­cha­vi­mo bū­du. Be to, pas­te­bė­jau ir šių au­di­nių jau­tru­mą, net pa­pras­čiau­sias pri­si­lie­ti­mas su­kel­da­vo di­de­lį skaus­mą. Vis dėl­to, po ke­lių re­gu­lia­rių pa­glos­ty­mų pirš­tais, įtam­pa kiek at­slū­go, skaus­mas praė­jo, ir į ma­no ko­ją plūs­te­lė­jo ši­lu­ma.  Pa­ma­sa­ža­vus šias vie­tas dar ke­le­tą kar­tų, skaus­mas ge­ro­kai su­ma­žė­jo, o po tri­jų mė­ne­sių iš­ny­ko bet ko­kie li­gos simp­to­mai. Tad pa­laips­niui, dė­ka ma­no as­me­ni­nės pa­tir­ties, su­si­for­ma­vo ir šis, sis­te­min­gas, gy­dy­mo me­to­das. 1935 me­tais te­ko lan­ky­tis Je­no­je, pas pro­fe­so­rių Vai­lvą, kur sa­vo gy­do­mą­ją vei­klą ga­lė­jau de­mons­truo­ti jo kli­ni­kos pa­cien­tams. 1938 me­tais aš bu­vau pa­kvies­ta dak­ta­rės T. Lei­be, ku­ri va­do­vau­ja Frei­bur­go gy­do­mo­sios gim­nas­ti­kos mo­ky­klai. Pro­fe­so­rius Ko­lrau­šas, iš­ti­sus me­tus, tai­ky­da­mas ma­ną­jį gy­dy­mo me­to­dą sa­vo prak­ti­ko­je, pa­ti­kri­no jį. Šio dar­bo re­zul­ta­tai apra­šy­ti mū­sų kny­go­je „Jun­gia­mo­jo au­di­nio re­flek­si­nių zo­nų ma­sa­žas, ser­gant reu­ma­ti­nė­mis bei vi­daus li­go­mis“.

Elementarios žinios apie jungiamojo audinio masažą

Ap­žiū­rė­da­ma li­go­nius su pe­ri­fe­ri­nių krau­ja­gy­slių pa­to­lo­gi­jo­mis, o taip pat – ser­gan­čius vi­daus or­ga­nų li­go­mis, Eli­za­bet Dic­ke nus­ta­tė įvai­rius jun­gia­mo­jo au­di­nio pa­ki­ti­mus: pa­brin­ki­mus, su­kie­tė­ji­mus. Ji pas­te­bė­jo, kad šie po­žy­miai ga­li bū­ti įvai­rio­se pe­rei­na­mo tri­sluoks­nio jun­gia­mo­jo au­di­nio vie­to­se: tarp odos ir poo­di­nio sluoks­nio, tarp poo­džio ir fas­ci­jų ar­ba sluoks­niuo­se ties fas­ci­jo­mis.
Pas­te­bė­ta, jog pa­ki­ti­mų tu­rin­čios jun­gia­mo­jo au­di­nio da­lys segmen­tiš­kai jun­gia­si su ser­gan­čiu vi­daus or­ga­nu ar­ba pa­to­lo­giš­ko­mis ga­lū­nių krau­ja­gy­slė­mis. Šias pa­ki­tu­sias sri­tis E.˙Dic­ke pa­va­di­no jun­gia­mo­jo au­di­nio zo­no­mis ir, tai­ky­da­ma ori­gi­na­lią ma­sa­ža­vi­mo tech­ni­ką, ban­dė jas gy­dy­ti. Kiek vė­liau nau­ją­jį ma­sa­žo me­to­dą teo­riš­kai pa­grin­dė vo­kie­čių moks­li­nin­kai Han­se­nas, Šlia­kas, Ko­lrau­šas ir kt. Jun­gia­mo­jo au­di­nio zo­nas jie api­bū­di­no kaip vis­ce­ra­li­nį-jun­gia­mo­jo au­di­nio re­flek­są, pa­nau­do­da­mi tai diag­nos­ti­kos tiks­lams, o, pas­te­bė­ję ir įver­ti­nę jun­gia­mo­jo au­di­nio bei vi­daus or­ga­nų (įne­rvuo­ja­mų nuo tų pa­čių seg­men­tų) at­ga­li­nį re­flek­so lan­ko ry­šį, pra­dė­jo tai­ky­ti li­go­niams gy­do­mą­jį ati­tin­ka­mų jun­gia­mo­jo au­di­nio zo­nų ma­sa­žą.
Ma­sa­žuo­jant jun­gia­mą­jį au­di­nį, tem­pi­mu dir­gi­na­mi me­cha­no­re­cep­to­riai odo­je, poo­džio jun­gia­ma­ja­me au­di­ny­je, fas­ci­jo­se bei jun­gia­mų­jų au­di­nių gy­slo­se. At­sa­ko­mo­ji reak­ci­ja į me­cha­no­re­cep­to­rių dir­gi­ni­mą – įvai­rių re­flek­sų at­si­ra­di­mas ve­ga­ta­ty­vi­nės ne­rvų sis­te­mos įne­rvuo­ja­muose vi­daus or­ga­nuo­se, kas ir pa­de­da at­sta­ty­ti ve­ge­ta­ty­vi­nes funk­ci­jas. Ma­sa­žuo­jant jun­gia­mą­jį au­di­nį, ga­li­mos įvai­rios ve­ge­ta­ty­vi­nės reak­ci­jos: karš­čio ban­gos, al­kio po­jū­tis, troš­ku­lys, no­ras šla­pin­tis ar­ba tuš­tin­tis. Kai ku­riais atve­jais ga­li­mos net ir ne­pa­gei­dau­ja­mos reak­ci­jos, kaip pa­vyz­džiui, šiur­pu­lys („žą­sies oda“) ar ne­ti­kė­tas odos pa­ba­li­mas. Ži­nant, kad jun­gia­ma­sis au­di­nys or­ga­niz­me atlie­ka dau­ge­lį funk­ci­jų, o vi­sa ai­bė re­flek­so­ge­ni­nių zo­nų su­da­ro vie­nin­gą vi­su­mą, tad ank­sčiau mi­nė­ti nei­gia­mi reiš­ki­niai daž­niau­siai bū­na lo­ka­li­niai ir ne­ryš­kūs, o bend­ra pa­cien­to sa­vi­jau­ta la­biau su­si­ju­si su ve­ge­ta­ty­vi­nių or­ga­niz­mo funk­ci­jų at­sta­ty­mu.

Jun­gia­mo­jo au­di­nio ma­sa­žas – tai iš­ti­si­nė se­ka nuo­lat kin­tan­čių gy­do­mų­jų veiks­mų. Ma­sa­žo tech­ni­ka ir ma­sa­žuo­ja­mos sri­tys bei truk­mė nu­ma­to­mi kie­kvie­nam pa­cien­tui in­di­vi­dua­liai, at­si­žvel­giant į tai, ar daug re­flek­si­nių pa­ki­ti­mų  jun­gia­ma­ja­me au­di­ny­je, pri­klau­so­mai nuo pa­grin­di­nės li­gos ir ją ly­din­čių ne­ga­la­vi­mų, nuo pa­cien­to am­žiaus, jo kū­no su­dė­ji­mo, o taip pat – nuo to as­mens jau­tru­mo ma­sa­žo pro­ce­dū­roms.

Įrašas paskelbtas temoje Masažo rūšys. Išsisaugokite pastovią nuorodą.